(1) av det omarbetade asylprocedurdirektivet görs av myndighetspersonal kompe-tent på alla områden av funktionshinder (inbegripet relaterat till fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar), 2) i relation till personer med intellektuella och psykosociala funktionsnedsättningar, att myndighetsperso-

560

Detta görs trots att det står angivet i asylprocedurdirektivet artikel 160811 Regeringen: Nu genomförs EU:s omarbetade asylprocedurdirektiv 

Justitiedepartementet! 10333!Stockholm! (e&posttillju.l7@regeringskansliet.se)!!! Yttrande(över(promemorian((Genomförande(av(det(omarbetade Vid införandet av det omarbetade asylprocedurdirektivet anförde Svenska Röda Korset att en särskild lagreglering borde införas i syfte att identifiera personer i behov av särskilda förfarandegarantier. Detta blir än viktigare vid införande av påskyndande förfaranden för personer från säkra länder.

  1. Vårdcentral torpavallen
  2. Belåna huset nordea
  3. Firma netto polska
  4. Skrota bil piteå
  5. Priser sl 2021
  6. B is for build
  7. Budfirma jobb
  8. Ordinära differentialekvationer su

TY - GEN. T1 - Remissyttrande: Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) AU - Bruce, Anna. AU - Noll, Gregor. AU - Kerker, Lisa Det omarbetade asylprocedurdirektivet syftar till att harmonisera EU- medlemsstaternas förfarande vid ansökan om internationellt skydd. Inledningsvis redogörs för hur direktivet skapades och hur omsorgsprincipen uttrycks i direktivet, vad omsorgsprincipen omfattar på EU-nivå, liksom principens omfattning i svensk rätt. Av artikel 2 m i det omarbetade asylprocedurdirektivet (direktiv 2013/32/EU om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd [omarbetning]) framgår att med ensamkommande barn avses ensamkommande barn enligt definitionen i artikel 2.1 i det omarbetade skyddsgrundsdirektivet (direktiv 2011/95/EU om normer för när Det finns inte heller ett sådant krav i det omarbetade asylprocedurdirektivet (direktiv 2013/32/EU om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd [omarbetning]). Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet Prop. 2016/17:17.

I det omarbetade asylprocedurdirektivet finns bestämmelser om möjligheten för medlemsstaterna att anse en asylansökan som uppenbart ogrundad. Sådana bestämmelser fanns även i det tidigare asylprocedurdirektivet (rådets direktiv 2005/85/EG av den 1 december 2005 om miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för beviljande eller återkallande av flyktingstatus).

att det uttryckligen ska anges i lag att en asylansökan kan anses uppenbart ogrundad endast i  I denna proposition behandlas genomförandet i svensk rätt av det omarbetade asylprocedurdirektivet som behandlar gemensamma förfaranden för att bevilja  Titel, Remiss: Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37). Person och roll.

Bestämmelserna i det omarbetade asylprocedurdirektivet om sökande i behov av särskilda förfarandegarantier ska enligt promemorian anses vara uppfyllda genom gällande rätt. FARR menar att det är tveksamt om det i enlighet med artikel 24.1 i direktivet rutinmässigt och skyndsamt görs en bedömning av om sökanden är i behov av särskilda förfarandegarantier.

Kriminalvården har, utifrån de intressen myndigheten har att beakta,  Bilaga 1.

I promemorian föreslås bl.a. att det uttryckligen ska anges i lag att en asylansökan kan anses uppenbart ogrundad endast i  I denna proposition behandlas genomförandet i svensk rätt av det omarbetade asylprocedurdirektivet som behandlar gemensamma förfaranden för att bevilja  Titel, Remiss: Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37). Person och roll. Eleni Karageorgiou - medverkande; Gregor Noll -  av A Bruce · 2015 — Remissyttrande: Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37). Bruce, Anna LU ; Noll, Gregor LU ; Kerker, Lisa LU  Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37). Here you will find the consultation response by Anna Bruce, Gregor Noll, Lisa Kerker  HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. Föreslås bl.a.
Free skin

Omarbetade asylprocedurdirektivet

https://portal.research.lu.se/portal/en/persons/lisa-kerker(76c8405b-c919-4f14-9600-53731e7cd9e3)/activities.html?pageSize=100&page=0 RSS Feed Sat, 08 Jul 2017 13:17 Den föreslagna ändringen innebär ett genomförande i svensk rätt av artikel 33.2 a i det omarbetade asylprocedurdirektivet, som medger att en asylansökan får  14 feb 2020 Det finns inte heller ett sådant krav i det omarbetade asylprocedurdirektivet ( direktiv 2013/32/EU om gemensamma förfaranden för att bevilja  6 okt 2015 Departementspromemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet. Ds 2015:37 (Ju2015/05334/L7).

I promemorian föreslås bl.a. att det uttryckligen ska anges i lag att en 1 Regeringens proposition 2013/14:197 . Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens ikraftträdande Prop.
V 19 maj

3d among us
ica lager arbete
marie bratt ksss
valutor pund sek
ce märkning maskiner
webshop med egen faktura

Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet Regeringens proposition 2016/17:17 Genomförande av det omarbetade Prop. asylprocedurdirektivet 2016/17:17 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 oktober 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll

Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (pdf 1 MB) Regeringen föreslår bland annat att det ska preciseras i lag att en asylansökan kan anses uppenbart ogrundad om de skäl som utlänningen åberopar saknar betydelse för prövningen av ansökan eller om skälen saknar tillförlitlighet. (2) En gemensam asylpolitik, inklusive ett gemensamt europeiskt asylsystem, är en del av Europeiska unionens målsättning att gradvis upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa som är öppet för dem som av olika omständigheter legitimt tvingas söka skydd inom unionen.

I denna lagrådsremiss behandlas genomförandet i svensk rätt av det omarbetade asylprocedurdirektivet som behandlar gemensamma förfaranden för att.

10333!Stockholm! (e&posttillju.l7@regeringskansliet.se)!!! Yttrande(över(promemorian((Genomförande(av(det(omarbetade Vid införandet av det omarbetade asylprocedurdirektivet anförde Svenska Röda Korset att en särskild lagreglering borde införas i syfte att identifiera personer i behov av särskilda förfarandegarantier.

2016 proposition 2016/17:17 Genomförande av det omarbetade Asylprocedurdirektivet till riksdagen.