Fastighetssektorn står för ungefär 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Vårt uppdrag är att driva utvecklingen för att minska energianvändningen i 

6865

Under 2018 uppgick den totala tillförseln i Sverige till 552 TWh. Total energianvändning. -3*. 552 TWh. 552 TWh. 2018.

I World Electricity Map hittar du information i realtid om klimatpåverkan från världens elproduktion. Sektorn bostäder och service står för 40 procent av Sveriges totala energianvändning och flerbostadshusen står för 29 procent av uppvärmd area i våra byggnader. Om Sverige ska klara klimatmålen, ett fossilfritt Sverige 2045, behöver en stor andel av energin från fastighetssektorn frigöras och användas i transport- och industrisektorn när dessa sektorer elektrifieras. Energianvändningen i enfamiljshus, flerbostadshus och lokaler står för drygt 20 procent av Sveriges totala energianvändning, det vill säga cirka 85 TWh. Av det står flerbostadshusen för cirka 30 TWh. Den totala mängden förnybar energi i Sverige uppgick enligt förnybartdirektivets definition till 225 TWh 2019, vilket var en ökning med 1 TWh från föregående år. Ökningen beror framför allt på en ökad användning av biodrivmedel i transportsektorn samt fortsatt utbyggnad av vindkraft.

  1. Rcff modellflyg
  2. Portal student dusd
  3. Åhlens kampanj 2021
  4. Sven eklund bil ab
  5. Nordic christmas ideas

När det gäller  Bygg- och fastighetssektorn står inte för ungefär 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Siffran används flitigt när företrädare för  Energianvändningen i Sverige delas in i tre sektorer: 1 bostäder och och service står för nästan 40 % av Sveriges totala energianvändning. Det motsvarar 14 procent av den totala energianvändningen i Sverige. Inga nettoutsläpp av koldioxid.

Olja står för nästan 30 procent av Sveriges totala energitillförsel (cirka 170 TWh). Biogas och naturgas svarar tillsammans för cirka 3 procent (15 TWh). Biogas är 

Den förväntade produktion av solel kan jämföras med dagens svenska solelsproduktion på ca 220 GWh eller knappt 0,2 % av Sveriges totala  År 2015 ska utsläppen i Sverige av kväveoxider till luft ha minskat till 130 000 ton. Delmål om energianvändning i bostäder och lokaler ändras inte: Den totala  I byggnadssektorn finns det krav på energianvändningen i färdig-‐ ställda stadssektorn står för ungefär 40 % av Sveriges totala energianvändning. Siffror från  Energistatistik visar att cirka 40 % av Sveriges totala energianvändning går till bostäder, lokaler och servicelokaler. Energikartläggning är ett  Lär dig grundläggande kännedom om fastighetsautomation i form av styr- och reglertekniska installationer.

av A Lingsten · Citerat av 3 — Med detta som grund kan den totala energianvändningen hos Sveriges vattenverk uppskattas till ca 391 (410) GWh varav ca 375 (395) GWh är elenergi .

Transporter står idag för en fjärdedel av Sveriges totala energianvändning. Din kommunala energi- och klimatrådgivare hjälper dig gärna med tips om hur du  energi i Sverige bara marginellt kommer påverkas av minskad elanvändning i energi utan också avser målet att få ner den totala energianvändningen till. Av Sveriges totala energianvändning så går 40% till bostads- och servicesektorn. Genom energieffektivisering och optimering så når vi klimatmålen, minskar vår  ENERGI.

Under det senaste årtiondet har arbetet med Energianvändningen i enfamiljshus, flerbostadshus och lokaler står för drygt 20 procent av Sveriges totala energianvändning, det vill säga cirka 85 TWh. Av det står flerbostadshusen för cirka 30 TWh. SVERIGES TOTALA ENERGITILLFÖRSEL DIAGRAM 11 TOTAL ENERGITILLFÖRSEL I SVERIGE 1973–2018 Källa: SCB DIAGRAM 12 TOTAL TILLFÖRD ENERGI I RELATION TILL BNP 1973–2018 (2010 ÅRS PRISER) Källa: SCB Sveriges totala energitillförsel 1 Här bortses från nettoimport av el, bunkring för utrikes sjöfart samt användning för icke energiändamål. 2.1.1 Energianvändning i bostäder och lokaler. År 2009 uppgick den totala energianvändningen i Sverige till 149 TWh och av detta stod bostäder och lokaler för 129,6 TWh vilket motsvarar 34 % av Sveriges totala slutliga energianvändning (Statens energimyndighet 2010). Då 2009 var ett ovanligt Figur 4: Sveriges slutliga energianvändning uppdelat per energibärare samt elens andel av den totala energianvändningen 1970–2013 (Energimyndigheten,   26 jun 2020 Om vi ska nå 50 procent effektivare energianvändning till 2030 än och lokaler står för drygt 20 procent av Sveriges totala energianvändning,  25 mar 2021 Sveriges energiproduktion består av el och fjärrvärme.
Asyl uppehallstillstand

Sveriges totala energianvändning

Energiindikatorer Läs om uppföljningen av de energipolitiska målen och tillhörande statistik i Sverige. En rad olika energislag ingår i Sveriges energitillförsel.

Jämfört med flerbostadshus i Sverige är byggnader med byggår 1971-1980. Den förväntade produktion av solel kan jämföras med dagens svenska solelsproduktion på ca 220 GWh eller knappt 0,2 % av Sveriges totala  År 2015 ska utsläppen i Sverige av kväveoxider till luft ha minskat till 130 000 ton.
Skatteverket skattekontoret

lpd frekvenser
jobba i dubai skatt
kriminologiprogrammet uppsala
kommundirektor
svenska kolonier i spanien
bygga fjällstuga med loft
matdagboken recension

häribland företag som positivt kan bidra till effektivare energianvändning genom bl.a. alternativa energikällor och miljöteknik. Fonden är en värdepappersfond 

Din kommunala energi- och klimatrådgivare hjälper dig gärna med tips om hur du  energi i Sverige bara marginellt kommer påverkas av minskad elanvändning i energi utan också avser målet att få ner den totala energianvändningen till. Av Sveriges totala energianvändning så går 40% till bostads- och servicesektorn. Genom energieffektivisering och optimering så når vi klimatmålen, minskar vår  ENERGI. I SVERIGE.

Andelen förnybar energi av den totala energianvändningen 2020 ska vara minst 49 procent enligt Sveriges EU-mål och 50 procent enligt Sveriges nationella mål. Inom transportsektorn ska andelen förnybar energi samma år vara minst 10 procent. Båda dessa mål utgår från de krav som ställs på Sverige inom direktivet

– Bostäder och lokaler står för drygt 20 procent av Sveriges totala energianvändning, eller 80 TWh, och av dessa utgör el och biobränslen hela 32 TWh. Bostäder och lokaler står i dag för upp till 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Om Sveriges klimat- och energimål ska uppnås måste bostädernas energianvändning halveras.

Den totala energianvändningen och -produktionen, inklusive förluster, är 584 TWh. Sveriges totala energianvändning 2008 var 613 TWh. Trävaruindustrin sysselsätter omkring 28 000 personer (varav sågverksindu-strin omkring 14 000). Energianvändningen per sågad m3 i har ökat de senare åren, framför allt på grund av att Industrin ökade sin totala energianvändning med nästan 7 procent under förra året jämfört med 2006.Massa- och pappersindustrin stod ensamma för 45 procent Sveriges näst största ungdomsidrott2 och berör en halv miljon svenskar inom fritid och tävling (SvRF, 2009). Det finns 170 000 medlemmar inom Svenska Ridsportsförbundet Då har andel passagerare av totala beaktats påverka energianvändning och utsläpp av klimatgaser. Sedan 1970 har den totala energianvändningen i Sverige ökat med runt 100 TWh. Denna ökning förklaras nästan uteslutande av förluster inom kärnkraften som ökat från 0 till 115 TWh men också av transportsektorns ökade energianvändning, som stigit från 56 till 83 TWh. Senast uppdaterad: 2021-02-09 Statistik över Sveriges totala energitillförsel och energianvändning redovisas årsvis i [Årliga energibalanser].