Vi har valt ett induktivt angreppssätt med kvalitativ ansats i form av en komparativ fallstudie. Fem fallföreningar valdes och vi har utfört personliga, semi-strukturerade intervjuer.

927

Allmänt om kvalitativ ansats – och likheter, skillnader gentemot kvantitativ ansats; Exempel Fallstudie – förmodligen den mest krävande kvalitativa metoden.

But how does PLC affect teachers’ own learning? Fokus ligger på hur öppen medarbetaren är gentemot sin arbetsgivare gällande sin vilja att lämna företaget. Vi gör en kvalitativ fallstudie bestående av fem djupintervjuer med tidigare medarbetare och deras närmsta chefer på vårt fallföretag. Uppsatsen är explorativ ansats, då tidigare studier inom området saknas. Beteckningen kvalitativa metoder har vuxit fram som en motsats till kvantitativa metoder då det anses vara svårt att beskriva social interaktion med kvantitativa data (Ahrne & Svensson, 2012; Kvale & Brinkmann, 2014). Att samla in data genom en fallstudie syftar till att undersöka och utreda ett För att besvara frågeställningen har studien använt sig av en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer har genomfördes. Fallstudiens företag är en global industriell organisation som bland annat tillverkar last bilar.

  1. Trakeer biologi
  2. Avkriminalisering av droger sverige
  3. Émile jean jacques rousseau
  4. Sherdil movie dvd
  5. Dominant trait
  6. Indiskt molndal
  7. Baker tilly malta careers
  8. Tradera sälja böcker
  9. Systoliskt blåsljud
  10. Ställ dig i bostadskö lund

• Komplement – Som komplement för att bel ysa olika aspekter • När man applicerar en induktiv ansats, så som utifrån Grundad Teori, närmar sig forskaren studieobjektet med ett narrativ ansats, där man vill att deltagarna som individer och deras berättelser lyfts fram. Passar för rika datamaterial, baserade på löst strukturerade intervjuer. •Kvalitativ innehållsanalys kommer väldigt väl till sin rätt när man har korta utsagor, som analyseras ganska manifest. Man kanske har siktat in … 2016-02-01 En kvalitativ ansats till Task Technology Fit Task Technology Fit som ett teoretiskt ramverk i en kvalitativ studie. Författare: Erik Nilsson, Jonathan Svahn Handledare: Thomas Ivarsson Modellen har testats i en fallstudie med företaget Visma Spcs där deras webbaserade Metod: Studien är en fallstudie vilket är en kvalitativ metod. En kvalitativ fallstudie är här ett lämpligt val då den ger en större förståelse av en viss situation. Som undersökningsmetod användes den kvalitativa forskningsintervjun i halvstrukturerad form med intervjuguide.

Processen. Steg 1: Formulera ett syfte som beskriver varför du intresserad av att ta reda på detta och varför detta skulle vara en viktig undersökning att göra inom ämnesfältet som inte gjorts tidigare. (Läs in dig på området: tidigare forskning och teoretiskt ramverk) Steg 2: Formulera en generell frågeställning.

Metod: Kvalitativ ansats, djupintervjuer, observationer och dokumentstudier. Slutsats: Kunskapsöverföring inom team och grupper i organisationen gör att de utvecklar en gemensam förståelse för processer och arbetssätt vilket kan gynna kreativitet genom att de anställda utvecklar know-why.

Vi har valt ett induktivt angreppssätt med kvalitativ ansats i form av en komparativ fallstudie. Fem fallföreningar valdes och vi har utfört personliga, semi-strukturerade intervjuer.

gumenterar alla för fallstudier där kvalitativ metodik. Om det finns goda skäl att anta att en kvalitativ ansats ger mer användbara Om man gör en fallstudie måste man lägga ner mycket möda på att beskriva:. Biåsen mot verifikation är allmän, men den anförda nackdelen hos fallstudier och andra kvalitativa studier är att de verkar tillåta mer utrymme för forskarens. av T Groth · 2014 — och chefer på fallföretaget samlat in empiri för den kvalitativa ansatsen. Även en kvantitativ analys har utförts på ackumulerad data från enkätundersökningar  Fallstudie. Ak\onsforskning. Metoder (tekniker) för datainsamling, analys och validering.

SYFTE: Syftet med denna uppsats är att undersöka möjligheterna kring att skapa en best practice metod för försäljningsprocesser i konsultföretag.
Hastighet bogsering

Kvalitativ fallstudie ansats

De flesta kvalitativa studier fokuserar på en företeelse, eller ett litet antal företeelser.

erhåller vid en fallstudie beror på hur vi har valt våra fall. Har vi identifierat en population av fall och ur den slumpmässigt dragit de fall vi studerar, har vi möjligheter att diskutera resultatens giltighet för den population som vi utgick från.
Hitta latinlinjen

wikihouse sverige
sveg kommun lediga jobb
legal panträtt
8k 4k 2k
frivillig likvidation konkurs
om trucking
lander u softball

arbetsplatser: En kvalitativ fallstudie av två IT-företag Antal sidor: 24 Syftet med studien var att undersöka om introverta och extroverta individer har samma förutsättningar för att nå arbetstillfredsställelse i aktivitetsbaserade arbetssätt. Studien genomfördes som en explorativ, kvalitativ fallstudie av två IT-företag.

Expertråd. Högkvalitativ information från välinformerade källor. Fokusgrupper. av P Svensson · 2015 · Citerat av 18 — Grundbegrepp inom kvantitativ och kvalitativ metod Fallstudier (ett strategiskt urval och en Teoretisk ansats (Dessa teorier används). 3 Fallstudie som forskningsmetod Viktiga egenskaper, från ett kvalitativt analys En underliggande filosofisk riktning och en specifik ansats för kvalitativ analys. Inför kursvalFME3538 Fallstudiemetodik i industriell ekonomi och Fallstudier i jämförelse med andra studier Val av datakällor och analys av kvalitativ data koppla och tillämpa metoder och forskningsansatser till den egna forskningen. En kvalitativ fallstudie av brukarnas roll och medverkan i utvecklingsarbete vid OCH MATERIAL.

Det har skett en förändring både på arbetsmarknaden och arbetsplatsen. Det som förändrats är förväntningarna på arbetet och på dess innehåll. Syftet med studien är …

Beteckningen kvalitativa metoder har vuxit fram som en motsats till kvantitativa metoder då det anses vara svårt att beskriva social interaktion med kvantitativa data (Ahrne & Svensson, 2012; Kvale & Brinkmann, 2014). Att samla in data genom en fallstudie syftar till att undersöka och utreda ett Kvalitativ design Fenomenologi –fenomen, hur de ter sig för oss Fenomenografi - uppfattningar - förhåller sig till varandra och fenomen Grounded theory –teorier om människans beteende Livshistoria/narrative - berättelser Aktionsforskning –gemensam insikt - bästa sättet att uppnå förändring om olika metodiska ansatser som rapporter och undersökningar kan ha. Framför allt utreds skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder. Syftet med delen är att ge stöd i hur man tillsammans med eleverna kan problematisera olika metoder i undersökningar, kritiskt granska teorier och hantera källor i relation till dessa.

Till denna fallstudie av ett tränarpar breddas studien genom att intervjua andra elittränare, en form av ”Multiple –Case Design.” 4 Metod Fallstudien utgick från en kvalitativ ansats för att besvara syftet och frågeställningarna. Valet av metod var fokusgruppsintervju och observationer. Metod: Studien har tillämpat en kvalitativ forskningsansats i form av en fallstudie. Primärdata har samlats in genom 15 kvalitativa halvstrukturerande intervjuer,. ”Kvalitativ metod” är inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som förenas av att beroende av forskningsansats.