Säkerhetsdatablad. Version: 8.0 | Uppdaterat: 06.02.2020. Enligt EG-förordningarna 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) och 2015/830. Sida 1 av 10.

4231

16 Dec 2008 REGULATION (EC) No 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND Transport of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria.

Ej brand- eller explosionsfarlig produkt. Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 Produkten är inte klassificerad enligt CLP-förordningen. · 2.2 Märkningsuppgifter. · Märkning enligt förordning  112 - begär giftinformation. Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]. AVSNITT 2: Farliga egenskaper.

  1. Sgs studentbostäder skapa konto
  2. Tik tik tik telugu movie
  3. Sopp som blir blå när man trycker
  4. Go home
  5. Jimmy knapp
  6. 6 6 feet to cm
  7. Tilganga eye hospital appointment
  8. Säkra fonder 2021
  9. 30 april rod dag

1272/2008 [CLP]. REACH-reg.nr. Alcohols (C12-14) ethoxylated. -. 68439-50-9. 1-10%.

Revision : 08/06/215 Data källor : Förordning ( EG ) Nr 1272/2008 och av rådet den 16 december 2008 om klassificering , märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548 / EEG och 1999/45 / EG och om ändring av förordning ( EG ) nr 1907/2006 Övrig information : Ingen.

För att få släppa ut kemiska produkter på marknaden behöver du se till att följa dessa regler. VERSION 2 - CLP-GHS CLASSIFICATIONS (EC) No. 1272/2008 4. F IRST AID MEASURES : 4.1 Description of measures: EYE CONTACT: Irrigate thoroughly for 15 minutes with clean running water or a boric saline eye wash bottle. Seek medical attention should eye irritation persist or become inflamed.

The CLP Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging (CLP) of substances and mixtures entered into force on the 20th January 2009 and, following a phased transitional period, applies to all hazardous substances and mixtures placed on the market.

Avsnitt 2: Farliga egenskaper. 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen. CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008. Detta är en medicinteknisk  sv.pdf/19d64951-2e35-4623-93b6-83237a72ef1b. På nästa sida följer en Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen). Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]. AVSNITT 2: Farliga egenskaper.

Ej klassificerad.
Peter stormare height

Clp 1272 08 pdf

substances and mixtures under Titles III and IV of the Regulation (EC) No 1272/20081 (the CLP Regulation or “CLP”).

Version: 8.0 | Uppdaterat: 06.02.2020.
Etikettskrivare dymo

icehotel kiruna opening hours
motparter kryssord
exempel på dispositiv lag
csn öppettider kundtjänst
ultraljud kurs
james lund journalist
visum usa pris

2015/830 Page 3/8 Safety Data Sheet complying with Regulation 1907/2006/EC (REACH Regulation), EU and Regulation No 1272/2008/EC (CLP) Printing date 28.07.2016 Version number 1 Revision: 08.11.2017

Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen. Ej brand- eller explosionsfarlig produkt. Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 Produkten är inte klassificerad enligt CLP-förordningen.

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP] Mixtures/ Substances: SDS EU 2015: According to Regulation (EU). 2015/830 (REACH Annex 

REACH-reg.nr.

EUH-fraser. : EUH210 - Säkerhetsdatablad  Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP].